Date Event
January 25th Boun Koun Kao  (ບຸນຄຸນເຂົ້າ)
February 15th Boun Ma Kha Bou Sa  (ບຸນມາຄະບູຊາ)
March 22nd Boun Phra wate  (ບຸນພຣະເຫວດ)
April 26th Boun Pee Mai Lao  (ບຸນປີໄຫມ່ລາວ)
May 3rd Boun Vi Sa Kha Bou Sa  (ບຸນວິສາຂາບູຊາ)
June 7th Boun Ou Thid Ha Phor Mair  (ບຸນອຸທິດຫາຜູ້ມີພະຄຸນພ່ແມ່ເຈ້າກຳນາຍເວນ)
July 26th Boun Khao Phan Sa  (ບຸນເຂົ້າພັນສາ)
August 30th Boun Hor Khao Pra Dab Din  (ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ)
September 27th Boun Khao Sa Lak  (ບຸນເຂົ້າສລາກ)
Octorber 25th Boun Ork Phan Sa  (ບຸນອອກພັນສາ)
November 11th Boun Pra Thad Luang  (ບຸນນະມັສການພຣະທາດຫລວງ)
December 20th Boun Pha Pa Sa Mak Khee  (ບຸນຜ້າປ່າສາມະຄີ)